Σύντομη πολιτική των Ηνωμένων Εθνών: Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του COVID-19


Τον Αύγουστο του 2020 εκδόθηκε από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών η  Σύντομη Πολιτική για την Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του COVID-19  Στο κείμενο των 26 σελίδων τονίζεται η σημασία της εκπαίδευσης σε περιόδους κρίσης,  δίνονται στοιχεία για το μέγεθος της διακοπής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πως αυτή άμβλυνε τις ανισότητες. Αναπτύσσεται επίσης η αντίδραση μετά το σοκ της πανδημίας και το πώς μάθαμε να μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια του COVID-19 Το κείμενο  ολοκληρώνεται με τις προτάσεις σχετικά με τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν αλλά και  την ανάγκη προστασίας της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης. Επισημαίνει ότι στην τρέχουσα επισφαλή κατάσταση μας, ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να συνεχίσει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες των χωρών να ανακάμψουν και να ανοικοδομήσουν για το πιο βιώσιμο μέλλον που σηματοδοτείται από τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε το κείμενο στην Αγγλική γλώσσα 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf

Share this post

Skip to content